Inżynier pożarnictwa z Warszawy, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa. Jest głównym specjalistą – koordynatorem ds. systemu zarządzania jakością oraz normalizacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Współpracuje z PKN, PCBC SA oraz z uczelniami i instytutami związanymi z pożarnictwem.

Mgr inż. Zbigniew Sikorski karierę zawodową związał z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej (wcześniej OBROP), gdzie przez 3 lata pełnił obowiązki zastępcy dyrektora ds. naukowo- badawczych. Członek SIiTPoż., wielokrotnie odznaczany i wyróżniany.

Jest autorem i współautorem kilku Polskich Norm z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W latach70. był współautorem wytycznych OBROP z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów gospodarki narodowej. W latach 1999–2005 nadzorował wydanie ponad 2500 świadectw dopuszczenia i certyfikatów zgodności dla wyrobów służących do ochrony ppoż. Uczestniczył w przygotowaniu projektów przepisów z zakresu badań, certyfikacji i normalizacji, odnoszących się do wyrobów służących ochronie ppoż.

Współorganizował 3 międzynarodowe sympozja w CNBOP „Badania i certyfikacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej”.

Pełnił funkcję Sekretarza Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo-Gaśniczych w PKN. Brał aktywny udział w pracach związanych z wdrażaniem systemów jakości w badaniach i certyfikacji w CNBOP. Prace zakończyły się notyfikacją w Unii Europejskiej 2 laboratoriów i Jednostki Certyfikującej.

Kierując od 1982 r. Pracownią, a następnie Zakładem Normalizacji w CNBOP, ma wkład w funkcjonowanie jedynego w MSWiA Ośrodka Normalizacyjnego, jakim był OBROP i CNBOP, jak również wkład w prace Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 244 po 1994 r. Przyczynił się do wydania przez PKN ponad 250 Polskich Norm z zakresu ochrony ppoż.
Jest członkiem/ekspertem w Specjalnym Komitecie Technicznym ds. Certyfikacji Usług Pożarniczych przy Polskim Centrum Akredytacji oraz przewodniczącym Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnych w CNBOP.
H.P.