Aktualna pozycja: Start Artykuły z Przeglądu Technicznego

Lista archiwalnych numerów Przeglądu Technicznego

Archiwum numerów z okresu do marca 2010 roku.

Inżynier zootechniki, dr hab. nauk ekonomicznych, kieruje kilkoma zespołami analitycznymi w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie. Wykładała – jako profesor – na kilku wyższych uczelniach.  Uchodzi za wybitną specjalistkę z zakresu rynku mleka i ryb. Obecnie kieruje pracami związanymi z realizacją tematu dotyczącego monitorowania  oraz analiz zmian polskiego łańcucha żywnościowego w ramach wieloletniego programu badawczego pt. „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”. Jest twórczynią metodyki liczenia kosztów i opłacalności produkcji owczarskiej z uwzględnieniem kierunków użytkowania owiec. W 1993 r. była laureatką nagrody I stopnia Ministra Rolnictwa.

Pełniąc w latach 1997- 1999 funkcję wiceprezesa Agencji Rynku Rolnego, przygotowywała tę organizację do pełnienia funkcji agencji płatniczej i interweniującej na rynkach po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.    

Dr hab. inż. Seremak–Bulge po ukończeniu w 1970 r. Wydziału Zootechnicznego SGGW i odbyciu staży w PGR Samoklęski związała się – jak się okazało – na całą karierę naukową z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W 1971 r. podjęła pracę w Stacji Badawczej tego Instytutu w Bydgoszczy. Jej praca doktorska (1976 r.) dotyczyła ekonomiki i organizacji przemysłowych metod produkcji trzody chlewnej. Podsumowanie prac badawczych prowadzonych do 1990 r. stanowiła rozprawa habilitacyjna zatytułowana „Przyczyny i skutki uprzemysłowienia produkcji zwierzęcej w Polsce”.

W latach 90. przygotowywała raporty dotyczące rynku ziemniaka, rynku pasz, a także pierwszych dotyczących rynku mleka, co z czasem stało się jej specjalnością.

Pracując w Bydgoszczy, prowadziła zajęcia dydaktyczne na tamtejszej ATR, które ponownie kontynuuje od 2004 r. Była profesorem w Wyższej Szkole Finansów i Bankowości w Radomiu. Realizowała szkolenia z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej.

hp

 

Dr nauk technicznych po Politechnice Warszawskiej, mgr fizyki po Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Młoda adiunkt, kierownik Zakładu Materiałów Funkcjonalnych w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Za „Amorficzny stator do silników wysokoobrotowych typu PM BLDC” odbierała – jako współautorka- Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich Innowacje Technologie Maszyny 2013. W tym samym roku uzyskała I nagrodę w Konkursie na najlepszą pracę badawczą Instytutu Metali Nieżelaznych.

Mimo młodego wieku dorobek dr A. Kolano-Burian był już wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych konkursach, min. srebrnym medalem na Światowej Wystawie w Brukseli Eureka 2006, a rok wcześniej uzyskała tytuł „Lider Innowacji 2005” oraz odbierała statuetkę i dyplom za rozwiązanie w skali światowej odlewania taśm amorficznych. W 2004 r. była laureatką I nagrody w Konkursie na najlepszą publikację IMN i w tym samym roku jej cykl publikacji wyróżnił I nagrodą (zespołową) Rektor Politechniki Warszawskiej.

Dorobek naukowy Pani Aleksandry Kolano-Burian dwukrotnie doceniła Fundacja Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców przyznając jej w 2005 i 2006 stypendia, a za zespołowy projekt pod nazwą „Wysokowydajna technologia oraz urządzenie do wytwarzania magnetycznie miękkich taśm na osnowie Fe, typu FeNbCuSiB i FeNBZrCuB uzyskała w 2007 r. dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pochodząca z Bytomia dr Aleksandra Kolano- Burian od ukończenia, w 2001 r., Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (Fizyka Ciała Stałego) na UŚ jest związana z IMN w Gliwicach. Już w 2005 r. uzyskała stopień doktora na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW. Uczestniczyła dotychczas w 18 projektach badawczych lub zamawianych i była współautorem 60 publikacji. Odbyła staże naukowe w Niemczech i na Słowacji. Jest członkiem dwóch komitetów PAN - Metalurgii oraz Nauki o Materiałach - Zespół Nanomateriałów. Tworzyła Krajowe Centrum Badań i Aplikacji Innowacyjnych Materiałów Metalicznych i Ceramicznych IMN.

hp