Aktualna pozycja: Start Artykuły z Przeglądu Technicznego

Lista archiwalnych numerów Przeglądu Technicznego

Archiwum numerów z okresu do marca 2010 roku.

Geolog z Bolesławca po Uniwersytecie Wrocławskim, ceniony menedżer polskiego przemysłu miedziowego. Obecnie prezes Zarządu spółki ZANAM KGHM Polska Miedź, wcześniej przez ponad rok pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź SA w Lubinie. Z inżynierami ze spółki ZANAM odebrała Tytuł „Mistrz Techniki 2013 Zagłębia Miedziowego” za zaprojektowanie i skonstruowanie nowoczesnej koparki do odbioru podziemnego urobku. Największe doświadczenie menedżerskie ma jednak w zarządzaniu dużymi projektami inwestycyjnymi. Pod jej kierownictwem rozpoczęto i zrealizowano wiele inwestycji, dzięki którym KGHM Polska Miedź SA jest jedną z najnowocześniejszych na świcie firm wydobywających i odzyskujących miedź oraz inne metale kolorowe. 

Mgr Dorota Włoch kierowała „miedziowymi inwestycjami”, pracując na stanowiskach dyrektora Departamentu Inwestycji w Biurze Zarządu (lata 2002-2010) oraz Dyrektora Naczelnego ds. Inwestycji i Rozwoju (2010- 2012). Najważniejsze projekty inwestycyjne z tamtych lat to m.in.:  budowa szybu SW4 o głębokości 1200 m, z całą infrastrukturą powierzchniową (2004-2013), rozpoczęcie realizacji programu zagospodarowania nowego złoża Głogów Głęboki Przemysłowy (2006 r.) W latach 2008- 2010 przygotowała rozpoczęcie modernizacji Pirometalurgii. Obecnie prowadzona jest budowa huty miedzi w nowej technologii pieca zawiesinowego (koszt  ok. 3 mld  zł). W tym samym czasie rozpoczęto budowę szybu GG1, (planowana głębokość 1300 m), a w 2013 r. oddano do eksploatacji elektrociepłownię gazową o mocy 45 MW w Polkowicach, oddanie do eksploatacji drugiej o tej samej mocy w Głogowie planowane jest na początek 2014 r.

Mgr Dorota Włoch po ukończeniu Wydziału Geologii na Uniwersytecie Wrocławskim (1993 r.) podwyższała swoje kwalifikacje w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (mgr zarządzania 1997 r.), The Georg Washington University oraz warszawskiej SGH (międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej).
HP

 

Inżynier pożarnictwa z Warszawy, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa. Jest głównym specjalistą – koordynatorem ds. systemu zarządzania jakością oraz normalizacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Współpracuje z PKN, PCBC SA oraz z uczelniami i instytutami związanymi z pożarnictwem.

Mgr inż. Zbigniew Sikorski karierę zawodową związał z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej (wcześniej OBROP), gdzie przez 3 lata pełnił obowiązki zastępcy dyrektora ds. naukowo- badawczych. Członek SIiTPoż., wielokrotnie odznaczany i wyróżniany.

Jest autorem i współautorem kilku Polskich Norm z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W latach70. był współautorem wytycznych OBROP z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów gospodarki narodowej. W latach 1999–2005 nadzorował wydanie ponad 2500 świadectw dopuszczenia i certyfikatów zgodności dla wyrobów służących do ochrony ppoż. Uczestniczył w przygotowaniu projektów przepisów z zakresu badań, certyfikacji i normalizacji, odnoszących się do wyrobów służących ochronie ppoż.

Współorganizował 3 międzynarodowe sympozja w CNBOP „Badania i certyfikacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej”.

Pełnił funkcję Sekretarza Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo-Gaśniczych w PKN. Brał aktywny udział w pracach związanych z wdrażaniem systemów jakości w badaniach i certyfikacji w CNBOP. Prace zakończyły się notyfikacją w Unii Europejskiej 2 laboratoriów i Jednostki Certyfikującej.

Kierując od 1982 r. Pracownią, a następnie Zakładem Normalizacji w CNBOP, ma wkład w funkcjonowanie jedynego w MSWiA Ośrodka Normalizacyjnego, jakim był OBROP i CNBOP, jak również wkład w prace Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 244 po 1994 r. Przyczynił się do wydania przez PKN ponad 250 Polskich Norm z zakresu ochrony ppoż.
Jest członkiem/ekspertem w Specjalnym Komitecie Technicznym ds. Certyfikacji Usług Pożarniczych przy Polskim Centrum Akredytacji oraz przewodniczącym Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnych w CNBOP.
H.P.