21-23 marca 2014 r. w Londynie, z inicjatywy Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, odbyła się I Międzynarodowa Konferencja ’’BIM dla Polski – szanse i zagrożenia’’. Konferencja dotyczyła zagadnień związanych z Building Information Modelling (Modelowanie Informacji o Budowlach – BIM). Jej przesłaniem były możliwości bezpośredniego wykorzystania procesu BIM w warunkach polskich i z realną korzyścią dla Polski.

W konferencji wzięli z udział przedstawiciele firm projektowych i wykonawczych, ośrodki badawcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia i organizacje techniczne oraz organizacje rządowe z Polski i Wielkiej Brytanii. W wyniku dyskusji uczestnicy konferencji, reprezentujący szerokie spektrum profesjonalistów związanych bezpośrednio lub pośrednio z BIM jako całościowym procesem realizacji inwestycji, nazwanych roboczo „grupą zadaniową BIM EUROPA-POLSKA’’, uznali, że należy:
1.    Nawiązać w sposób formalny oraz zacieśnić współpracę z Brytyjską Grupą Zadaniową ds. BIM (UK BIM Task Group), jak również z Europejską Grupą Zadaniową ds. BIM, działającą w ramach Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE BIM Task Force), w celu wykorzystania zaawansowanych brytyjskich i europejskich doświadczeń, programów wdrożeniowych oraz innych rozwiązań w zakresie procesu BIM, które mogłyby być w realistyczny sposób wdrożone do polskiego przemysłu. Istotne jest, aby wskazać w Polsce odpowiednie osoby do tego zadania, zwracając uwagę na konieczność przyjęcia dyrektywy UE w zakresie BIM, jako obowiązującej w polskim systemie prawnym. Należy również położyć nacisk na innowacje, zmianę mentalności, kooperację, koordynację oraz dialog.
2.    Wykształcić i przeszkolić specjalistów, poczynając od poziomu decyzyjnego (agencje rządowe, urzędy, ministerstwa itp.). W tym celu Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, we współpracy z Politechniką Warszawską, Fundacją Politechniki Warszawskiej, Polską Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Firmą Autodesk-Robobat Polska, podjęło inicjatywę o uruchomieniu studiów podyplomowych, szkolących specjalistów w zakresie BIM na poziomie magisterskim. Inicjatywa szkoleń powinna być skorelowana i skoordynowana z dostępnymi programami krajowymi i/lub europejskimi.
3.    Podjąć dynamiczne akcje promocyjne w Polsce za pośrednictwem istniejących portali i grup dyskusyjnych BIM. Pożądane jest stworzenie innych portali informacyjnych w celu zwiększenia świadomości na temat korzyści, jakie niesie za sobą proces BIM dla wszystkich uczestników szeroko pojętego procesu inwestycyjnego: podwyższenie jakości, obniżenie kosztów, skrócenie czasu realizacji inwestycji, jak również poprawa transparentności procesu przetargowego.
4.    Uruchomić nowe programy bądź aplikować do istniejących programów krajowych (np: projekty NCBR) i/lub programów europejskich umożliwiających skorzystanie z funduszy krajowych/unijnych do realizacji inicjatywy BIM (szkolenia, akcja promocyjna, itd.).

emc