Centrum Innowacji NOT działa od 1 maja 2005 r. Jego powstanie jest wynikiem uchwały XXIII Kongresu Techników Polskich, który odbywał się pod hasłem „Technicy bliżej rynku”, oraz strategicznego celu FSNT-NOT, polegającego na wspieraniu innowacji, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Jest samodzielną, wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo strukturą FSNT-NOT.

W ostatnich latach Centrum Innowacji NOT (CI-NOT) skupiało swe działania na:
- pełnej obsłudze projektów celowych dla msp w oparciu o umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- koordynacji 35 Ośrodków Innowacji NOT, utworzonych w latach 2005-06 w ramach dofinansowanego przez PARP projektu „Sieć Ośrodków Innowacji NOT” w działaniu 1.1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP 2004-2006) oraz podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć,
- zakończeniu realizacji i ostatecznym rozliczeniu projektów europejskich Work in Net w ramach programu ERA-NET i Meta Modas w VI Programie Ramowym UE,
- utworzeniu i współpracy ze spółką celową „Akcelerator Innowacji NOT”,
- nawiązaniu ścisłej współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą w realizacji projektu pt. „LEM dyfuzja innowacji wśród MŚP”,
- przygotowaniu i opracowaniu nowych projektów i programów do realizacji na najbliższe lata.
Głównym przedmiotem działalności CI-NOT jest realizacja „Programu FSNT-NOT projektów celowych dla msp”, w ramach którego ze środków Ministra Nauki są dofinansowywane badania przemysłowe i prace rozwojowe służące uruchomieniu nowych wyrobów bądź wdrożeniu nowoczesnych technologii. Centrum Innowacji NOT dofinansowuje, kontroluje i ocenia realizację projektów, a także rozlicza zakończone projekty.

Ubiegły rok był ostatnim pełnym rokiem obowiązywania umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2005-2009 przedłużonej aneksem do 30 marca 2010 r. Umowę tę rozliczono „Raportem Końcowym” w maju 2010 r. Raport ten został poddany badaniom i ocenie biegłego rewidenta prof. Czesława Skowronka z firmy audytorskiej PTE-PROFIT w Warszawie.
Realizacja tej umowy pozwoliła na zaktywizowanie przedsiębiorców sektora msp, które złożyły w ramach dziewięciu konkursów 469 wniosków o dofinansowanie projektów celowych. Podpisano 320 umów na łączną kwotę dofinansowania 73 873 611,00 zł, z których 291 zostało zakończonych i rozliczonych. Efektami zakończonych projektów są:
- roczny przyrost przychodów ze sprzedaży – 291 419 582,58 zł,
- roczny przyrost zysku brutto – 47 405 115,00 zł,
- zwiększenie zatrudnienia o 692 osoby.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wniosek Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki przyjął Raport Końcowy i zatwierdził rozliczenie II umowy z 19 kwietnia 2005 r. na lata 2005 09.

Od 2009 r. Centrum Innowacji NOT realizuje już III umowę pełnej obsługi projektów celowych dla msp. Początek realizacji umowy z 22 kwietnia 2009 r. zawartej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Naczelną Organizacją Techniczną przypadł na okres pokonywania zjawisk kryzysowych w polskiej gospodarce, będących następstwem kryzysu finansowego w skali globalnej gospodarki światowej.
Promocji systemu projektów celowych dla przedsiębiorców sektora msp służyły m.in. następujące przedsięwzięcia:
- coroczne stoisko Centrum Innowacji NOT na czerwcowych targach „Innowacje-Technologie-Maszyny” w Poznaniu,
- prezentacje zrealizowanych projektów celowych o szczególnie wysokim poziomie innowacyjności na VII Forum Inżynierskim pod hasłem: „Innowacje lekiem na kryzys” (2009) oraz na VIII Forum Inżynierskim pod hasłem: „Zaawansowane technologie motorem wzrostu gospodarczego” (2010),
- cykl Regionalnych Warsztatów dotyczących kredytu technologicznego zorganizowanych wspólnie z BOŚ SA w ośmiu Terenowych Jednostkach Organizacyjnych NOT, podczas których omawiano, jak można w wyniku projektu celowego pozyskać tzw. nową technologię i dokonać montażu finansowego z kredytem technologicznym na jej wdrożenie.

Nowa umowa wymagała powołania „Zespołu Ekspertów NOT” do oceny i kwalifikowania projektów celowych. Zespół ten powołany został przez Zarząd Główny FSNT-NOT w składzie: prof. dr hab. inż. Józef S. Suchy (przewodniczący), dr inż. Andrzej Ciszewski (członek), dr inż. Krystyna Kubica (członek), prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak (członek), inż. Halina Miłaszewicz (sekretarz).
Pełną obsługę pracy tego Zespołu zapewnia Centrum Innowacji NOT.
Po odpowiednich przygotowaniach w prasie centralnej i internecie ogłoszono harmonogram konkursów oraz uruchomiono w kwietniu 2009 r. 1 Konkurs wniosków msp na dofinansowanie projektów celowych.
W ramach trzech pierwszych konkursów wniosków o dofinansowanie projektów celowych do końca 2010 roku zarejestrowano 153 wnioski z małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioski, które spełniły kryteria formalne, poddano ocenie ekonomicznej i merytorycznej. Wielu przedsiębiorcom niełatwo było pozyskać opinie bankowe lub promesy kredytowe potwierdzające środki własne na realizację projektów celowych.
Głównymi partnerami przedsiębiorców sektora msp w realizacji projektów celowych są publiczne jednostki badawcze i do nich w zdecydowanej większości trafiają środki budżetowe przeznaczone na dofinansowanie badań służących uruchomieniu innowacyjnych wyrobów lub wdrożeniu nowoczesnych technologii.

Od początku realizacji trzeciej umowy z MNiSW do końca kwietnia 2011 r. zawarto łącznie 91 umów z dofinansowaniem projektów celowych na kwotę 28 613 097,00 zł, przy łącznej wartości na kwotę 81 961 929,00 zł. Udział własny przedsiębiorców w realizacji tych projektów jest wyższy blisko dwukrotnie od uzyskanej kwoty dofinansowania i wynosi 53 348 832,00 zł, z tego na badania 28 131 408,00 zł (52,73%) oraz na inwestycje wdrożeniowe 25 217 424,00 zł (100%). Średnie dofinansowanie projektu celowego wynosi 314 429,00 zł, a średnia wartość projektu 900 680,00 zł.
Obowiązujący w Centrum Innowacji NOT system kontroli realizacji umów o dofinansowanie projektów celowych dla msp stanowi istotne ogniwo w wypełnianiu zadań powierzonych umową z dnia 22 kwietnia 2009 r. Naczelnej Organizacji Technicznej przez Ministerstwo Nauki. W 2010 r. na przykład przeprowadzono 62 zarejestrowane kontrole realizacji projektów celowych.

Koordynacja projektu „Sieć Ośrodków Innowacji NOT” nie miała dodatkowych, zewnętrznych źródeł zasilania finansowego. Wymagała jednak utrzymania strony internetowej i sporządzania sprawozdawczości z działalności 35 Ośrodków Innowacji NOT przekazanych Terenowym Jednostkom Organizacyjnym (32 TJO) i innym partnerom projektu (SIMP w Płocku, STOP w Krakowie i Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu). Kontynuacja tego projektu została zakończona z końcem I półrocza 2010 roku.
Zakupione w ramach projektu pełne wyposażenie Ośrodków Innowacji NOT w sprzęt komputerowy i biurowy o łącznej wartości ok. 875 000 zł zostało przekazane na własność Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT uczestniczących w projekcie (średnio 25 tys. zł).
Niektóre TJO mające Ośrodki Innowacji NOT uzyskały wpis do rejestru Krajowego Systemu Usług (KSU) oraz status w Krajowej Sieci Innowacji (KSI), prowadzonych przez PARP, oraz uczestniczyły w projekcie KIG-NET, koordynowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą. W KSU w 2010 r. były zarejestrowane TJO w: Bydgoszczy, Białymstoku, Łodzi, Legnicy, Ostrołęce, Słupsku, Opolu, Gliwicach i Pile, a status KSI miały TJO w: Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, Słupsku, Opolu i Gliwicach oraz Centrum Innowacji NOT. W projekcie KIG-NET uczestniczyło 9 TJO mających Ośrodki Innowacji NOT.
W nowym projekcie „KIG-NET BIS” uczestniczą TJO w Opolu i Gliwicach. Dwie Terenowe Jednostki Organizacyjne NOT (Białystok i Bydgoszcz) mające status KSI uczestniczą w projekcie systemowym PARP i specjalizują się w audycie technologicznym i transferze technologii.

W 2009 r. zakończono międzynarodowy projekt META-MODAS, realizowany przez europejskie konsorcjum firm i instytutów, a koordynowany przez angielską firmę PERA-Innovation. Realizacja tego projektu została, za zgodą Komisji Europejskiej (KE), przedłużona do końca 2009 r. Projekt miał charakter badawczo-techniczny i dotyczył opracowania i wykonania urządzenia wraz z systemem sterowania komputerowego do racjonalnego zagospodarowania płynów chłodniczych przy obróbce skrawaniem.
Udział CI-NOT w projekcie oszacowanym łącznie na ok. 2 mln euro wynosił 185 tys. euro z dofinansowaniem ok. 50 tys. euro. Audytor międzynarodowy rozliczył udział CI-NOT w projekcie już w 2008 r. i ponownie w 2009 r.
Realizację projektu „Work in Net” w ramach programu ERA-NET Centrum Innowacji NOT zakończyło zgodnie z planem we wrześniu 2008 r. Udział CI-NOT w tym projekcie został zamknięty i rozliczony przez audytora międzynarodowego na wartość 145 tys. euro. Komisja Europejska wyraziła zgodę na zakończenie projektu w I kwartale 2010 r.
Wymiernym efektem realizacji tego projektu było opracowanie pt. „Polskie doświadczenia wspierania wzrostu zatrudnienia przez innowacje” – stanowiące podstawowy rozdział „Poradnika” dla obecnych i przyszłych członków Unii Europejskiej. Wstępną redakcję całego „Poradnika” sporządzono pod kierownictwem prof. dr. hab. Wojciecha Wiszniewskiego w ramach zadań zleconych CI-NOT w tym projekcie.
Centrum Innowacji NOT z upoważnienia ZG FSNT-NOT powołało w grudniu 2008 r. spółkę „Akcelerator Innowacji NOT”. Partnerem w spółce jest firma SATUS Venture z Krakowa dysponująca odpowiednimi kapitałami zalążkowymi i funduszami inwestycyjnymi. Celem „Akceleratora Innowacji NOT” Sp. z o.o. jest wyłanianie ciekawych pomysłów i ich przetwarzanie na projekty innowacyjne, a następnie inkubacja i tworzenie nowych, innowacyjnych firm realizujących te projekty.

Spółka przygotowała i złożyła w marcu 2009 r. w PARP wniosek o dofinansowanie w działaniu 3.1 PO-IG 2007-2013. Po protestach i odwołaniach wniosek został zaakceptowany i podpisana została umowa z PARP dopiero 27 stycznia 2010 r. Projekt został uruchomiony w I kwartale 2010 r. CI-NOT świadczy usługi promocyjne i eksperckie dla „Akceleratora Innowacji NOT,” angażując w tę działalność odpłatnie niektóre TJO.
CI-NOT występuje w tym projekcie wspólnie z firmą SATUS, jako partnerzy wykonujący określone zadania. Bieżąca współpraca z „Akceleratorem Innowacji NOT” Sp. z o.o. dotyczy głównie promocji. Centrum Innowacji NOT zorganizowało 17 czerwca 2010 roku Centralną Konferencję inaugurującą pt. „Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych” prowadzony przez spółkę celową „Akcelerator Innowacji NOT” z udziałem ok. 200 osób.

Piętnaście Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT mających OI-NOT uczestniczy od 2010 r. w promocji wspomnianego projektu, uzyskując za tę działalność kwartalny ekwiwalent finansowy. Centrum Innowacji NOT, jako Partner tego projektu, zawarło z nimi odpowiednie umowy na okres od II kw. 2010 r. do II kw. 2012 r., określając zadania i system wynagradzania. Działalność ta pozwala na pozyskanie innowacyjnych pomysłów z terenu całego kraju.
W oparciu o Terenowe Jednostki Organizacyjne FSNT-NOT, dysponujące Ośrodkami Innowacji NOT, Centrum zorganizowało w I półroczu 2010 r. osiem Regionalnych Warsztatów pod nazwą „Kredyt Technologiczny dla nowych inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach”. Warsztaty w całości sfinansował Bank Ochrony Środowiska S.A.. Regionalne Warsztaty zorganizowano w: Białymstoku, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku, Częstochowie, Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie. A w Łomży i Olsztynie problematyka dotycząca kredytu technologicznego była przedmiotem specjalnych konferencji naukowo-technicznych z udziałem Centrum Innowacji NOT.
Powyższe przykłady potwierdzają kontynuowanie przez CI-NOT współpracy z licznymi Ośrodkami Innowacji NOT włączonymi do struktur Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT.

Nowym obszarem działalności Centrum jest kontynuowane od 2009 r. opracowywanie i wydawanie „opinii o nowej technologii” na zlecenie msp ubiegających się o kredyt technologiczny lub opinii o innowacyjności inwestycji. W zakresie kredytu technologicznego Centrum współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – Instytucją Wdrażająca działanie 4.3 PO-IG 2007-2013 oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego – Instytucją Zarządzającą tym programem, na zlecenie którego zorganizowało kolejny cykl Warsztatów Regionalnych pn. „Kredyt technologiczny efektywną formą wsparcia innowacyjnych technologii dla małych i średnich przedsiębiorstw” na terenie całego kraju.
Centrum Innowacji NOT zatrudniało w 2010 roku łącznie 11 osób, z tego 3 na niepełnych etatach, i prowadziło szeroką działalność wielopłaszczyznową. Dowodem uznania dla działalności Centrum jest zdobycie tytułu Lidera Innowacji w kategorii: stowarzyszenie/fundacja za trzy kolejne lata 2008, 2009 i 2010 w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju pod patronatem Ministra Gospodarki, Ministra Rozwoju Regionalnego i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Centrum Innowacji NOT od 2008 r. ma wdrożony System Zarządzania Jakością oraz zweryfikowany w 2011 r. certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 z ważnością do 2014 r.