Mgr Małgorzata Malec, dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach:

Instytut Techniki Górniczej KOMAG wspólnie z partnerami z MSP zrealizował dotychczas 11 projektów celowych koordynowanych przez Centrum Innowacji NOT. Do października br. realizować będziemy jeszcze 4 projekty. Wyniki wszystkich zakończonych projektów znalazły zastosowanie w gospodarce i przyniosły wymierne efekty zarówno zleceniodawcom projektów, KOMAG-owi jak i użytkownikom wdrożonych rozwiązań.

Ich innowacyjność została potwierdzona wieloma międzynarodowymi i krajowymi nagrodami. Nagrodzone zostało m. in. urządzenie odpylające typu UO z lutnią wirową typu WIR, zrealizowane w ramach projektu, którego zleceniodawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIROMAG Sp. z o.o.; napęd z silnikiem bezszczotkowym z magnesami trwałymi PmPg250L, będący wynikiem projektu, którego zleceniodawcą była firma ENERGO-MECHANIK Sp. z o.o.; oprogramowanie GATHER w ramach systemu identyfikacji elementów sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej, będące efektem projektu celowego zrealizowanego z firmą ELSTA Sp. z o.o. przy udziale Politechniki Śląskiej. Realizowany obecnie wspólnie z firmą NAFRA POLSKA Sp. z o.o. projekt celowy obejmujący ciągnik akumulatorowy GAD-1, już został uhonorowany sześcioma międzynarodowymi i krajowymi nagrodami. Oprócz podwieszonego ciągnika GAD-1 z własnym źródłem zasilania do pracy w wyrobiskach zagrożonych wybuchem, prowadzimy jeszcze trzy projekty - nowoczesne lekkie górnicze wciągniki łańcuchowe, urządzenie odpylające oraz lokomotywę z napędem akumulatorowym.

O innowacyjności rozwiązań powstałych w wyniku projektów celowych świadczy fakt, iż wiele z nich podlega ochronie patentowej.

Różnorodność tematyki projektów celowych zrealizowanych przez nas i naszych partnerów wynika z wcześniej prowadzonych, zarówno przez nasz Instytut, jak i przedsiębiorców z sektora MSP, badań zmierzających do dokładnego określenia potrzeb rynku, zwłaszcza górniczego. Pozwala to na zaplanowanie niezbędnego zakresu badań przemysłowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych, nakładów finansowych na ich zrealizowanie oraz odpowiednich ram czasowych, w których projekt zostanie wykonany. Wymagane przez Centrum Innowacji NOT udokumentowanie nowatorstwa planowanych przedsięwzięć stanowi gwarancję wprowadzenia do przemysłu nowoczesnych rozwiązań o charakterze innowacyjnym.

Co dalej? Konkursy dotyczące projektów celowych prowadzonych przez Centrum Innowacji NOT zakończyły się w 2012 r., natomiast okres realizacji projektów potrwa jeszcze do października 2013 r.

Zawarcie kolejnej umowy pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Centrum Innowacji NOT, dotyczącej obsługi przez NOT projektów celowych na rzecz sektora MSP, będzie stanowić kontynuację bardzo efektywnych działań i przyczyni się do wzmocnienia współpracy małych i średnich firm z instytutami badawczymi, której rezultatem będą innowacyjne wyroby wdrożone do produkcji przemysłowej.

Należy podkreślić, że partnerzy przemysłowi Instytutu Techniki Górniczej KOMAG z sektora małych i średnich przedsiębiorstw są bardzo zainteresowani dalszą realizacją, wspólnie z KOMAG-iem, projektów celowych obejmujących badania przemysłowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, koordynowane przez Centrum Innowacji NOT w ramach projektów celowych.

W wyniku projektów celowych prowadzonych przez KOMAG powstał m.in. elektryczny wciągnik łańcuchowy EWŁ-3/6A zrealizowany wspólnie z Fabryką Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o., nowe konstrukcje węzłów uszczelniających w pneumatycznych napędach hamulcowych maszyn wyciągowych zrealizowany we współpracy z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym KORD Sp. z o.o., wentylator lutniowy WLE/M-1200B/1 do przewietrzania wyrobisk korytarzowych, którego zleceniodawcą była Firma GRAMA Sp. z o.o.