Prof. Leszek Rafalski, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów:

Wiele instytutów, wraz z przedsiębiorcami, jest beneficjentami konkursów o dofinansowanie projektów dla małych i średnich przedsiębiorstw, organizowanych przez Centrum Innowacji NOT. Rada Główna Instytutów Badawczych nie ma osobowości prawnej - jest ustawową reprezentacją wszystkich instytutów – więc w tych konkursach nie może uczestniczyć. Niemniej wiem, że opinie dyrektorów uczestniczących w nich instytutów są bardzo pozytywne. Wiele małych firm wykreowało we współpracy z instytutami badawczymi innowacyjne rozwiązania, opracowało nowe wdrożenia, które mają szerokie zastosowanie. Poświadczają to stosowne dokumenty.

Projekty powadzone przez Centrum Innowacji NOT są jedną z najlepszych i najsprawniej prowadzonych form dofinansowania przedsięwzięć wytwarzania nowatorskich wyrobów lub technologii przez firmy sektora MSP. Został wypracowany pewien system z jasno określonymi zasadami pozyskiwania środków finansowych w ramach ogłaszanych konkursów, których reguły są proste. To system w miarę szybki (szybszy niż w wielu innych agencjach, które rozdzielają pieniądze), z dobrą koordynacją terminów składania wniosków, sprawną obsługą formalną i finansową projektów, szybką reakcją na zadawane pytania lub zgłaszane wątpliwości podczas trwania konkursów oraz w trakcie realizacji projektów.

Jeśli coś dobrze funkcjonuje to uważam, że powinno nadal funkcjonować. Oczywiście każdy system można poprawiać, ale NOT-owski jest efektywny i… niskokosztowy. Jest to istotne, bo zdarza się, że obsługa podobnego systemu pochłania gros środków, które idą na zarządzanie nim.
Kiedy zorientowałem się, że dalsza realizacja programu jest zagrożona, to – po otrzymaniu od kilku instytutów pism wspierających - postanowiłem wesprzeć starania FSNT-NOT o jego kontynuację. 15 kwietnia br. wystosowałem pismo do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym prowadzony od 12 lat przez FSNT-NOT program projektów celowych dałem jako przykład dobrych praktyk w zakresie efektywnej współpracy instytutów badawczych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Program ten wyzwala przedsiębiorczość oraz wynalazczość polskich naukowców i techników oraz zwraca uwagę przedsiębiorców na możliwość wykorzystania komercyjnego wyniki polskich laboratoriów.

Ponadto uważam, że środki finansowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie projektów celowych są wydawane efektywnie. Przedsiębiorcy przeznaczają na realizację projektu 3-krotnie więcej własnych środków niż otrzymują z budżetu. Ponadto okazało się, że każda wydatkowana z niego złotówka daje 7-krotny przyrost dochodów ze sprzedaży. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż realizacja dotychczasowych projektów spowodowała wzrost zatrudnienia.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów na razie nie startował w tych konkursach. Myśleliśmy o złożeniu wniosku, ale nie znaleźliśmy firmy, która chciałaby z nami przy tym projekcie współpracować. Naszymi partnerami mogą być producenci wyposażenia i elementów dróg i mostów, ale oni jednak wolą uczestniczyć w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które na dofinansowanie projektów przeznacza większe kwoty, np. kilka milionów złotych na badania, wdrożenie, sprawdzenie i zastosowanie w skali 1:1, gdy Centrum Innowacji NOT ma rocznie do dyspozycji ok. 16 mln zł.

Obecnie realizujemy dużo projektów finansowanych przez NCBiR (pod koniec kwietnia wygraliśmy dwa kolejne projekty w konkursie dotyczącym przedsiębiorców) oraz 11 projektów w 7. Programie Ramowym UE, które absorbują pracowników Instytutu. Nie wykluczam, że jak część z nich zakończmy, to złożymy wnioski do Centrum Innowacji NOT.