W Suwałkach 17-19.04.2013 r. odbędzie się VII Międzynarodowe Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód. Ideą forum jest promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie kluczowych dla rozwoju regionu podlaskiego dziedzin. Współpraca z krajami Europy Wschodniej jest jednym z priorytetów strategii rozwoju Podlasia. Dotychczasowe spotkania zainicjowały realną współpracę nauki i biznesu, czego efektami były konkretne wdrożenia do gospodarki. Wymierne efekty są możliwe dzięki regularnemu udziałowi w forum przedsiębiorców i naukowców z Polski i Europy Wschodniej, głównie z Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Celem forum jest rozszerzenie międzynarodowej współpracy w obszarze zdrowia, technologii informacyjno-komunikacyjnych, energii, środowiska, nowych materiałów i procesów oraz współpracy regionalnej między krajami Unii Europejskiej a krajami wschodnimi, przede wszystkim Białorusią, Ukrainą i Rosją, w szczególności w ramach Partnerstwa Wschodniego.

Organizatorzy mają nadzieję, że rezultatem spotkania będzie, podobnie jak w latach poprzednich, podjęcie konkretnych przedsięwzięć gospodarczych, bazujących na transferze nowych technologii i rozwiązań do przedsiębiorstw, a także przygotowanie wspólnych projektów w ramach obecnie realizowanych programów współpracy. Ponadto obok wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk wynikających z funkcjonowania powiązań kooperacyjnych oraz nawiązania nowych kontaktów, w szczególności międzynarodowych, będzie rozwój istniejących lub zainicjowanie nowych powiązań.

Patronat medialny nad VII Międzynarodowym Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód objął Przegląd Techniczny. mj