W resorcie gospodarki odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2012 New Energy User Friendly nt. „Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej" (29.06.).
Gośćmi specjalnymi konferencji byli: dr Urban Rid podsekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorowego Niemiec i Jan-Paul van Term z firmy A.T. Kearney. Urban Rid omówił cele polityki Niemiec w związku ze zwiększającymi się wymogami unijnymi dotyczącymi redukcji emisji oraz potrzebą stworzenia miksu energetycznego, uwarunkowanego decyzją wycofania się w Niemczech do 2020 r. z energetyki jądrowej. Jan-Paul van Term zaprezentował model transformacji rynku energii w Wielkiej Brytanii.

W trakcie NEUF 2012 dyskutowano o miksie energetycznym dla Polski po 2020 r. oraz o dostępnych na rynku mikro- i pikoinstalacjach energetycznych. Przedstawiono założenia rządowego dokumentu poświęconego rozwojowi gospodarki niskoemisyjnej oraz strategię klimatyczną dla Polski do 2050 r. w kontekście unijnych wymogów redukcji emisji CO2. Do realizacji tych zamierzeń niezbędna jest stymulacja B&R, której celem ma być utrzymanie przewagi Europy w zrównoważonych technologiach paliw kopalnych.
Wykorzystanie krajowego potencjału do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej powinno przyczynić się do efektywnej ochrony klimatu, tworzenia „zielonych miejsc pracy” i wzrostu gospodarczego.

W drugiej części obrad wicepremier Waldemar Pawlak przewodniczył otwartemu posiedzeniu nowej Społecznej Rady do Spraw Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Zastąpiła ona działającą dotychczas Społeczną Radę Narodowego Programu Redukcji Emisji. Jej zadaniem jest dostarczanie ministrowi gospodarki niezależnej i wszechstronnej wiedzy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju. Do zadań Rady należy m.in. opracowywanie propozycji i koncepcji rozwiązań systemowych służących obniżaniu emisji, przy respektowaniu zobowiązań międzynarodowych i regulacji prawnych UE. Przewodniczącym Rady został prof. Jerzy Buzek.

mb