Klaster jest formą współpracy regionalnej lub ponadregionalnej między przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi i władzami publicznymi. Ich idea oparta jest na wykorzystaniu potencjału poszczególnych grup, poprzez przenikanie się wiedzy, doświadczenia i kapitału intelektualnego. Tworzona przez klaster sieć powiązań obejmuje nie tylko przedsiębiorstwa, ale także instytucje otoczenia biznesu i ośrodki naukowe.

To zakorzenienie w lokalnych strukturach sprawia, że klaster ma charakter trwały. Jest to korzystne nie tylko dla regionu (nie ma groźby przeniesienia całej działalności gdzie indziej), ale i przedsiębiorstw, dla których siła powiązań lokalnych staje się elementem budowania przewagi konkurencyjnej.
Wzrost konkurencyjności podmiotów klastra sprawia, że sprawniej reagują na lokalne warunki popytu, tworząc innowacyjne produkty coraz lepszej jakości, natomiast ośrodki naukowe, współpracując z przedsiębiorcami, rozszerzają swoje pole działań badawczych i jednocześnie lepiej rozpoznają potrzeby rynku dla swoich absolwentów.

Innowacyjność opracowywanych rozwiązań to główna motywacja przyświecająca pomysłodawcom uruchamianego właśnie Śląskiego Klastra IT. Projekt obejmie województwo śląskie i zmierza do budowy sieci kooperacyjnej współpracy partnerów reprezentujących przedsiębiorców, uczelnie wyższe i organizacje pozarządowe.

Innowacyjność ma przejawiać się przede wszystkim w kreowaniu nowych produktów, ale również podejściu do wybranych procesów biznesowych. Wśród tych pierwszych pojawia się regionalny cloud computing czy wspomaganie funkcjonowania rozwiązań informatycznych klasy ERP. Twórcy klastra chcą również osiągać większą zdolność do generowania innowacyjnych metod zarządczych czy wymiany informacji w ramach systemów informatycznych.
Współdziałanie różnych firm informatycznych tworzących Śląski Klaster IT pozwala liczyć na dodatkowe korzyści w postaci nowych form współpracy, budowania wspólnej oferty komplementarnych rozwiązań czy zaangażowanie w badania naukowe oraz analizy rynkowe. W okresie spowolnienia gospodarczego taka formuła kooperacji może być również szansą na obniżanie kosztów poprzez unikanie dublujących się działań.

Śląski Klaster IT, który tworzy obecnie ponad 20 podmiotów, powstał z inicjatywy największego polskiego dostawcy oprogramowania klasy ERP, BPSC SA. W przedsięwzięcie włączyły się m.in.: Consorg SA, specjalizująca się w nowatorskich rozwiązaniach z obszaru budżetowania i controllingu, a także Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski oraz Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.

- Zaangażowanie środowisk akademickich w takie projekty jak Śląski Klaster IT umożliwia nam  przede wszystkim doskonalenie programów dydaktycznych, aby lepiej przygotowywać młodzież do funkcjonowania w świecie nowoczesnych przedsiębiorstw. Jest to jednocześnie okazja do transferu naszej wiedzy tworzonej w trakcie prac badawczych do firm informatycznych. Taka współpraca zapewnia umiejętne połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, jaka jest niezbędna w procesie dynamicznego rozwoju narzędzi informatycznych i ich zastosowań – podkreśla prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierownik Katedry Inżynierii Wiedzy.

mj