Obchodząca w tym roku 45-lecie działalności Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku świetnie wpisuje się w trwającą obecnie dyskusję na temat bezrobocia w gronie absolwentów wyższych uczelni. Wprawdzie powstawała ona w tzw. czasach słusznie minionych, ale warto przypomnieć, że wówczas kształcono pod rodzące się potrzeby gospodarki, a nie według mody i łatwości studiowania.

W Płocku funkcjonuje wydział o długiej nazwie: Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Budownictwo było potrzebne najwcześniej, bo budowano ogromną firmę przetwórstwa ropy naftowej i osiedla mieszkaniowe dla jej pracowników. Warto przypomnieć, że długo funkcjonowała ogromna firma PETROBUDOWA i starszy od niej markowy, nadal dobrze radzący sobie na rynku MOSTOSTAL Płock. Mechanicy byli niezbędni do młodej Fabryki Maszyn Żniwnych, która produkowała w pewnym okresie 6 tys. sztuk rocznie znakomitych na owe czasy kombajnów Bizon.

Specjaliści od przetwórstwa ropy naftowej byli i są niezbędni do pracy w ówczesnych Płockich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych - obecnie w PKN ORLEN, a także na terenie obecnego ANWIL-u w pobliskim Włocławku. Od 1979 r., gdy zaczęto głośno mówić o potrzebie ochrony środowiska (rafineria truła ostro) rozpoczęto kształcenie na kierunku Inżynieria Środowiska.

O 45. latach na FORUM
Tegoroczne Płockie Forum Budowlane było okazją do przypomnienia 45 – letniego dorobku Wydziału Budownictwa na płockiej Filii Politechniki Warszawskiej. Podobnie jak większość uczelnianych filii została ona zorganizowana dla ułatwienia życia pochodzącym z Płocka i okolic studentów. Dojeżdżająca początkowo ze stolicy kadra nauczająca została stopniowo zastępowana absolwentami Filii, a niektórzy dojeżdżający naukowcy wybrali na miejsce stałego zamieszkania rozwijający się Płock. Pierwsze dyplomy inżynierów budownictwa wydano w 1971 r., a do 2011 r. wydano ich łącznie 2191. Do tego trzeba dodać 1109 dyplomów inżyniera środowiska.

Obecna płocka Filia Politechniki Warszawskiej ma wiele uprawnień, którymi szczycą się głównie samodzielne uczelnie np. możliwość przyznawania stopnia doktora nauk technicznych. To jeden z faktów potwierdzających wysokie kwalifikacje kadry nauczającej. A umiejętności i wiedzę absolwentów potwierdza wykonywana przez nich praca. Stanowią oni trzon kadry zarządzającej, wykonawczej i projektowej płockich i okolicznych przedsiębiorstw. Wysoki poziom kształcenia potwierdzają liczne nagrody ministrów przyznawane za wykonane prace dyplomowe absolwentom płockiego Oddziału Politechniki Warszawskiej.

Oprócz pracy dydaktycznej prowadzone są w Instytucie Budownictwa liczne prace badawczo- rozwojowe, w tym wiele zleconych przez okoliczne przedsiębiorstwa. Ich wyniki pozwoliły na znaczne ograniczenie zużycia materiałów oraz unowocześnienie konstrukcji budowlanych. Pomogły także firmom prowadzącym prace remontowo- renowacyjne w zabytkowych częściach historycznego miasta, jakim jest Płock. Przypominam, że w Kaplicy Królewskiej Katedry na Wzgórzu Tumskim spoczywają prochy dwóch Piastów: Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego.

Współpraca z technicznym środowiskiem
O tym jak blisko związana jest Politechnika Warszawska – Filia w Płocku z miastem i tzw. Płockim Mazowszem mówiono w specjalnych referatach w trakcie Forum. Przypomniano wkład jej pracowników w przemiany w infrastrukturze miasta oraz omówiono przygotowane plany dalszego rozwoju Płocka. Jak zwykle ten temat wzbudził dyskusje i gorące spory na Sali. Były także referaty o naukowo- technicznych problemach budownictwa wygłaszane m.in. przez doktorantów i studentów Instytutu Budownictwa oraz specjalna sesja na temat nowoczesnych materiałów stosowanych w budownictwie. Aula – po części oficjalnej- może nie była wypełniona po brzegi, ale w licznym gronie uczestników Płockiego Forum Budowlanego przeważali młodzi ludzie- głównie studenci Politechniki.

To ważne, że wielu z nich było świadkami ważnej części Forum, gdy podpisywano Porozumienie o Współpracy między Politechniką Warszawską Filia w Płocku a Naczelną Organizacją Techniczną FSNT Rada w Płocku. Może w przyszłości odmłodzą oni coraz starsze grono członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Budownictwa. Jednym z sygnatariuszy podpisanego Porozumienia oprócz prorektora Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Jacka Kijeńskiego i prezesa Rady mgr. inż. Marka Karpińskiego był inżynier budownictwa, absolwent płockiej Filii, dyrektor Biura NOT Waldemar Wyżykowski.

Porozumienie dotyczy m.in. organizowania dokształcania kadry technicznej, podejmowania wspólnych prac naukowo- badawczych i ekspertyz, a także promocji nauki i techniki w rejonie północnego Mazowsza. Dyrektor Wyżykowski przy każdej okazji podkreśla, że w mieście gdzie funkcjonuje politechnika powinna ona być głównym partnerem tamtejszej rady NOT. To partnerstwo wdraża w konkretny sposób zwłaszcza, gdy niezbędni są eksperci przy pracach realizowanych przez zarządzane przez niego Biuro. A o tym, że płockie Buro NOT należy do najaktywniej działających na rynku usług - zwłaszczabudowlanych, pisaliśmy już wielokrotnie.

Henryk Piekut

 

 

 

 

Inż. Waldemar Wyrzykowski, mgr inż. Marek Karpiński i prof.dr hab. inż. Jacek Kijeński

Foto: Krzysztof Kępczyński