Aparatura badawcza, a zwłaszcza dydaktyczna, nie jest zbyt silnym atutem polskiego przemysłu. Ani instytucje naukowe, ani szkoły nie dysponują bogatymi funduszami, by się zaopatrzyć w odpowiednie zestawy choćby podstawowych pomocy laboratoryjnych. Jeżeli już je mają, to chętniej wydają na produkty renomowanych światowych firm, a konkurencja tu jest bardzo silna.

Jednak Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej, który właśnie dobiega 40-lecia, radzi sobie nieźle, a w 2007 r. został skomercjalizowany i zamieniony w samodzielną spółkę. Dysponuje placówkami w Warszawie i Poznaniu.

W NISZY
W trudnej sytuacji COBRABiD musiał zadbać o znalezienie odpowiednich nisz rynkowych, i znalazł – dziś specjalizuje się głównie w aparaturze badawczej dla przemysły spożywczego oraz laboratoriów środowiskowych. Z „Polagry” oraz międzynarodowych wystaw innowacji przywozi coraz więcej nagród. W Taipei w 2011 r. został nagrodzony medalem za reologiczny analizator do badań przemian strukturalnych materiałów polimerowych od lepkiej cieczy przez plastyczne stany typu pasty, lepkoplastycznosprężyste i lepkosprężyste do sprężystych oraz kruchych.
Czynnikami działającymi na polimery są dynamiczne oddziaływania mechaniczne, temperatura i wilgotność. Komora pomiarowa zapewnia stabilne warunki środowiskowe, a pomiar jest całkowicie zautomatyzowany. Urządzenie składa się z mechanizmu naciągu, komory pomiarowej, podstawy i panelu sterowania. W systemie analizatora wykorzystano dynamiczno-mechaniczną analizę (DMA) polegającą na oznaczaniu składowych zespolonego modułu sztywności materiału lub jego zespolonej lepkości w funkcji częstości oddziaływań mechanicznych lub temperatury. Przyrząd jest znakomitą pomocą przy kontroli jakości w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym. Może też służyć do badań nieniszczących polimerowych elementów konstrukcyjnych. Mierzony zakres modułu sztywności wynosi 100-1010 Pa.

Medal i kilka wyróżnień uzyskał w Taipei także „Sposób spawania blach cienkich” – wynalazek polegający na regulacji struktury spoiny za pomocą mikrostrumieniowego urządzenia sprzężonego z aparatem spawalniczym. Urządzenie chłodzi uformowaną spoinę i w sposób ciągły monitoruje rozkład temperatur na jej powierzchni. Jednocześnie jest prowadzona komputerowa numeryczna analiza rozkładu temperatur wewnątrz spoiny. Warunki termiczne procesu spawania, zwłaszcza cienkich blach, mają zasadniczy wpływ na jakość spoin.

SCHŁADZANIE PRZEZ ZRASZANIE
Jedną ze specjalności COBRABiD jest schładzanie żywności. Tu do dyspozycji jest sposób poubojowego schładzania półtusz zwierzęcych, mający zasadniczy wpływ na jakość produktów mięsnych. Tusze umieszcza się w tunelu chłodzącym z modułową instalacją mikrostrumieniową, a po wprowadzeniu do półtusz kontrolnych czujników temperatury prowadzi się schładzanie za pomocą nadmuchu mikrostrumieniami gazu o temperaturze od 0 do -20oC. W trakcie schładzania następuje okresowe zraszanie mikrostrugami cieczy. Mirkostrumienie cieczy i gazu mają średnicę 100-300 µ.

Ten sposób schładzania niezwykle przyspiesza cały proces i działa równomiernie na całą objętość, nie wysuszając mięs. Jak wiadomo zwyczajne chłodzenie dużych mas z zewnątrz może trwać wiele godzin, a więc wynalazek pozwala zaoszczędzić czas i energię.

Innym oryginalnym sposobem schładzania (lub ogrzewania) produktów spożywczych (tym razem płynnych) jest metoda pęcherzykowa, również nagrodzona w Taipei. Gaz w postaci mikropęcherzyków jest wdmuchiwany do płynu i przemieszczając się równomiernie w całej objętości pod wpływem siły wyporu chłodzi lub ogrzewa płyn. Te innowacje dzięki ogromnej oszczędności energii mogą liczyć na różnorodne zastosowania, nie tylko w przemyśle spożywczym.

WYSOKO SPRAWNY WYMIENNIK
Technologie mikrostrumieniowe stały się najwyraźniej jedną ze specjalności ośrodka. Jednym z wcześniejszych wynalazków jest mikrojetowy wymiennik ciepła między gazami lub cieczami oraz między cieczą a gazem. Zastosowano tu baterię cienkich membran z kwasoodpornej stali z mikrokanałami wyciętymi laserowo. Poszczególne membrany są przedzielone płytkami ze stopu aluminiowego, wyposażonymi w podłużne otwory. Kolektor obiegu pierwotnego jest usytuowany centralnie, kolektory obiegu wtórnego – na zewnątrz. Przylegające do siebie płytki wymiennika mają grubość 100 µm, a kanały – szerokość 200 µm.

Dzięki takiej konstrukcji osiągnięto niespotykaną wielkość powierzchni wymiany ciepła nawet przy małej objętości urządzenia, a więc wysoką sprawność wymiennika. Jednym z urządzeń, które wykorzystują doświadczenia z prac nad wykorzystaniem mikroporów i mikrostrumieni jest też mobilny oczyszczalnik wody PPOW-C400 o zblokowanej konstrukcji, wbudowanej pompie spalinowej i wydajności 400 l/godz. Jest urządzeniem niezwykle pożytecznym w sytuacjach awarii wodociągowych czy zanieczyszczeń wód w trakcie powodzi.

COBRABiD od lat jest też oferentem aparatury służącej do cieplnego utrwalania konserw. Tu wygodnym przyrządem jest innowacyjny automatyczny apertyzator konserw AAPEK-8. Służy do monitorowania i archiwizacji parametrów procesu sterylizacji lub pasteryzacji produktów konserwowanych. Przebieg zmian tych parametrów można wygodnie śledzić na monitorze.

jaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawy nowych mobilnych oczyszczalników wody