Zatwierdzono zmianę mandatu Fronteksu – utworzonej 6 lat temu europejskiej agencji kontroli granic zewnętrznych, której siedziba znajduje się w Warszawie. Najważniejszym osiągnięciem eurodeputowanych było wprowadzenie przepisów, które zapewnią poszanowanie praw człowieka we wszystkich działaniach agencji. Agencja powoła teraz inspektora, którego zadaniem będzie czuwanie nad przestrzeganiem praw człowieka przez europejskie służby graniczne. Powstanie forum konsultacyjne, w którego pracach będą brały udział: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Zarząd agencji mianuje także urzędnika ds. praw podstawowych; zachowa on niezależność podczas pełnienia swoich obowiązków i będzie podlegał bezpośrednio zarządowi i forum konsultacyjnemu.

Zadaniem agencji będzie również udzielanie pomocy państwom członkowskim w działaniach z zakresu ratownictwa morskiego oraz pomocy humanitarnej. Powstanie kodeks Fronteksu, określający procedury zmierzające do zagwarantowania przestrzegania praw człowieka we wszystkich misjach, działaniach koordynowanych przez agencję, przedsięwzięciach zmierzających do powrotu emigrantów. Zgodnie z prawem międzynarodowym, żadna osoba nie może być wysiedlona lub przekazana władzom kraju, w którym jej życie lub wolność mogłyby być zagrożone.

Frontex będzie mógł również kupować lub dzierżawić sprzęt niezbędny do przeprowadzania kontroli granicznych, np. samochody i śmigłowce, uniezależniając się tym samym od państw członkowskich, które do tej pory udostępniały konieczne oprzyrządowanie. Ale jeśli zajdzie taka potrzeba, państwa członkowskie nie będą mogły odmówić agencji dostarczenia odpowiedniej liczby personelu straży granicznej oraz koniecznego dodatkowego sprzętu.
Zostanie powołana Europejska Straż Graniczna złożona z istniejącego już Wspólnego Zespołu Wsparcia i Granicznego Oddziału Szybkiego Reagowania. W jej skład wejdą także przedstawiciele Krajowych Służb Granicznych oddelegowani przez państwa członkowskie do udziału we wspólnych działaniach, szybkich interwencjach oraz projektach pilotażowych.

Zgodnie z nowymi zasadami, w razie naruszenia praw człowieka, misja Fronteksu będzie mogła zostać zawieszona lub zakończona.
Nowe zasady zaczną obowiązywać jeszcze przed końcem roku.

Oprac. If.