Przyjęto nowe zasady, które mają zapobiec nadużyciom w hurtowym handlu energią. Handel hurtowy będzie teraz podlegał niezależnemu monitorowaniu w całej Unii, dzięki czemu państwa członkowskie będą mogły szybko powstrzymać działania ograniczające konkurencję i nakładać kary.

Unijne rozporządzenie w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii (REMIT) będzie regulować cały handel hurtowy energią w UE, obejmie umowy oraz instrumenty pochodne na dostawę i przesył gazu ziemnego i elektryczności. Nowe zasady uniemożliwią wykorzystanie informacji wewnętrznej oraz manipulację na rynku, a sankcje krajowe za złamanie przepisów powinny odzwierciedlać szkody wyrządzone odbiorcom końcowym.
Zdaniem przewodniczącego Jerzego Buzka, energia musi pozostać dostępna dla każdego, ma to kluczowe znaczenie dla gospodarki. Rozporządzenie zapewni przejrzystość i będzie zapobiegać nadużyciom na hurtowym rynku energii, zapewniając dostępność cenową i uczciwe reguły rynkowe.

Powstanie nowa Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), której zadaniem ma być monitorowanie wszystkich umów handlowych. Zebrane dane będą przekazywane państwom członkowskich, dzięki czemu łatwiej będzie im prowadzić dochodzenia w razie naruszenia przepisów. W celu zrównoważenia prerogatyw Agencji oraz krajowych organów regulacyjnych, dyrektor Agencji będzie zobowiązany konsultować sprawy dotyczące REMIT, lecz - by zachować niezależność - nie będzie związany ich opinią.
Na wniosek Parlamentu, na podstawie rejestrów krajowych, powstanie rejestr unijny wszystkich uczestników rynku energetycznego. Bez takiej rejestracji żaden podmiot nie będzie mógł dokonać transakcji.

Oprac. if