Inżynier leśnik po SGGW, profesor, wybitny naukowiec i dydaktyk. Członek rzeczywisty PAN, był wiceprzewodniczącym, a w latach 2003-10 przewodniczącym Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN, od 1997 r. jest prezesem Polskiego Towarzystwa Leśnego. Specjalista w zakresie mikrobiologii oraz fitopatologii leśnej, a także ochrony przyrody w lasach. Wiele opracowań naukowych prof. A. Grzywacza zostało wdrożonych w praktyce ochrony lasu. Wykonał ponad 90 ekspertyz i opracowań dla praktyki leśnej, ochrony drewna i zabytków. Obecnie pracuje w zespole przygotowującym program rozwoju leśnictwa do 2030 r., z perspektywą do 2050 r.

Prof. Andrzej Grzywacz jest ponadto członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, a w latach 2001-03 przewodniczył tej radzie. Członek Kolegium Lasów Państwowych od wielu kadencji, był jego przewodniczącym (1998- 2003). Przez 16 lat przewodniczył Radzie Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa, był także członkiem rad innych instytutów. W latach 1992-93 był głównym konserwatorem przyrody i wiceministrem ochrony środowiska.

Za działalność naukową był wielokrotnie nagradzany przez ministrów edukacji narodowej oraz nauki i szkolnictwa wyższego. Ma wiele odznaczeń państwowych oraz Złotą Odznakę Honorową SITLiD. Jest laureatem prestiżowej nagrody Lorentz Wappes Preis za wybitny wkład w rozwój wiedzy leśnej oraz rozwijanie współpracy między leśnikami Niemiec i Polski.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Grzywacz, po ukończeniu Wydziału Leśnego SGGW (1966 r.) kilka lat był pracownikiem administracji terenowej Lasów Państwowych. W 1969 r. powrócił na SGGW i już po trzech latach obronił pracę doktorską. Doktorem habilitowanym został w 1979 r., a tytuł profesora otrzymał w 1988 r. w macierzystej uczelni, gdzie pełnił funkcję dziekana Wydziału Leśnego. W latach 1984-90 był prorektorem SGGW ds. dydaktyki i wychowania. Wypromował 10 doktorów i jest autorem 330 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym 16 pozycji książkowych.

hp