Aktualna pozycja: Start
Artykuły Przeglądu Technicznego - Co pan na to inżynierze?

Zniesienie opłat za drugi kierunek, uwłaszczenie naukowców, promocja uczenia się przez całe życie oraz związki uczelni – to najważniejsze poprawki do przegłosowanego przez Sejm projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

***

W czerwcu Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, w którym uznał, że przepisy dotyczące odpłatności za drugi kierunek studiów są niezgodne z konstytucją. Mimo iż TK dał czas na wprowadzenie zmian do końca września 2015 r., prof. Lena Kolarska-Bobińska podkreśliła, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce, by już od najbliższego roku akademickiego studenci mieli pełną jasność co do obowiązujących reguł. Decyzja o tym, ile miejsc na danym kierunku uczelni publicznej przysługiwać będzie osobom, dla których jest to kolejny kierunek studiów, należeć będzie do senatu.

***

Zmieniono również przepisy związane z uwłaszczeniem naukowców. Obie strony – uczelnia i naukowiec – będą mogły przyjąć w postaci umowy elastyczną i odpowiadającą im formę komercjalizacji wynalazku lub wyników badań naukowych. Uczelnia będzie miała mniej czasu (trzy miesiące, nie zaś pół roku) na podjęcie decyzji o komercjalizacji wyników badań naukowych pracownika. Po tym terminie prawa do komercjalizacji mogą przejść na badacza.

***

Nowelizacja odnosi się też do kwestii uczenia się przez całe życie. Nowe prawo zakłada, że uczelnie będą mogły uznawać oraz zaliczać na poczet studiów wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniach, kursach, podczas pracy zawodowej i wolontariatu. Rozwiązanie to – podkreśla MNiSW – otworzy drogę do studiowania dla osób pracujących, chcących zmienić zawód lub uzupełnić wykształcenie. Wprowadzono również obowiązkowe 3-miesięczne praktyki na studiach o profilu praktycznym oraz monitoring zawodowych losów absolwentów na podstawie danych ZUS. Nowe prawo ułatwi też związkom uczelni wspólne ubieganie się o europejskie fundusze.

if