Aktualna pozycja: Start
Artykuły Przeglądu Technicznego - Co pan na to inżynierze?

Stanowisko Senatu Politechniki Warszawskiej
z dnia 21 marca 2012 r.
w sprawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 45 ust. l pkt. 6 Statutu PW, z zaniepokojeniem odnosi się do zawartych w rozporządzeniu regulacji dotyczących programów nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych. W myśl tych regulacji młodzież szkół ponadgimnazjalnych zmuszona będzie na zbyt wczesnym etapie kształcenia (I klasa szkoły) do wyboru profilu kształcenia, który może zadecydować o całej przyszłej karierze zawodowej.

Wybór konkretnego profilu kształcenia w znacznym stopniu redukuje możliwość nauczania w zakresie przedmiotów spoza obszaru tego profilu. W konsekwencji zależnie od wybranego profilu młodzież będzie pozbawiona możliwości zdobycia wiedzy niezbędnej do uzyskania poziomu intelektualnego koniecznego do podjęcia studiów wyższych. Ponadto, w związku z szybkimi zmianami cywilizacyjnymi i gospodarczymi, młodzież powinna mieć możliwości wyboru studiów odpowiednich do jej aktualnej wiedzy i świadomości społecznej.

W przypadku nauczania przedmiotów o charakterze ścisłym, będących podstawą dalszego kształcenia na studiach technicznych, które już dzisiaj wybiera niewielki procent maturzystów, można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że w następnych latach niewiele większy procent uczniów szkół ponadgimnazjalnych zdecyduje się wybrać profil kształcenia zawierający te przedmioty. W konsekwencji może to doprowadzić do istotnego zmniejszenia liczby kandydatów na te studia ze szkodą dla przyszłości gospodarki narodowej.

Środowisko inżynieryjno-techniczne skupione w FSNT-NOT w pełni popiera stanowisko wyrażone przez Senat Politechniki Warszawskiej.