Aktualna pozycja: Start
Artykuły Przeglądu Technicznego - Parlament 500 milionów

Wystarczy, że zbierze się milion mieszkańców z całej Europy, a Komisja Europejska będzie musiała zająć się ich sprawą. Od 1 kwietnia można zgłaszać europejskie inicjatywy obywatelskie.

Europejczycy mogą już zgłaszać inicjatywy obywatelskie, rejestrując je na stronie internetowej Komisji. Wniosek składa komitet obywatelski - przynajmniej siedmiu obywateli UE zamieszkujących w co najmniej siedmiu różnych państwach członkowskich. Po zarejestrowaniu inicjatywy, komitet ma cały rok na zebranie wymaganej liczby głosów (również w co najmniej siedmiu państwach członkowskich). Minimum poparcia to 750–krotność liczby posłów do Parlamentu Europejskiego reprezentujących dany kraj. Inicjatywę może poprzeć każdy obywatel w wieku uprawniającym do głosowania w wyborach do PE (18 lat, z wyjątkiem Austrii, która przyznaje prawo głosu już 16-latkom). Dane osób wspierających zgłoszone inicjatywy będą chronione.

Liczba zebranych głosów musi zostać poświadczona przez właściwe organa państw członkowskich. Teraz Komisja będzie miała trzy miesiące na zbadanie inicjatywy i podjęcie dalszych działań w jej sprawie. Organizatorzy inicjatywy spotkają się z przedstawicielami Komisji, będą mogli również zaprezentować swoją inicjatywę w trakcie wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim. Następnie KE przygotuje komunikat, w którym przedstawi wnioski dotyczące inicjatywy, ewentualne planowane działania, jak również argumenty przemawiające za ich podjęciem bądź przeciw.

Posłowie do PE zobowiązali Komisję do przygotowania przejrzystego przewodnika dla organizatorów, ustanowienia punktu kontaktowego oraz udostępnienia bezpłatnego internetowego oprogramowania do zbierania podpisów.

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem Lizbońskim. Dzięki niej jeden milion obywateli z przynajmniej jednej czwartej państw członkowskich może zażądać od Komisji Europejskiej stworzenia aktu prawnego w dziedzinie objętej kompetencjami UE i zgodnej z prawami podstawowymi Unii. Jest to jedyne na świecie zastosowanie demokracji bezpośredniej na szczeblu ponadnarodowym.

Poseł Alain Lamassoure (Europejska Partia Ludowa, Francja), współsprawozdawca raportu o inicjatywie obywatelskiej mówi, że jej prawdziwymi beneficjentami będą ludzie, którzy dziś nie mogą się przebić ze swoimi problemami. To na przykład studenci Erasmusa, których kwalifikacje nie są uznawane za granicą, to pracownicy, którzy muszą płacić podatki w dwóch krajach – tam, gdzie pracują, i tam, gdzie mieszkają, to pionierzy sprawy europejskiej decydujący się mieszkać, pracować, zawierać małżeństwa poza swoim krajem pochodzenia, narażeni każdego dnia na przeszkody biurokratyczne. Magazyn z pomysłami na rozwiązanie ich problemów został otwarty.

Oprac. if